De thermische olieproducten van Rodun International zijn van de hoogste kwaliteit die men kan krijgen. Op deze pagina vindt u alle informatie over onze thermische olie, de bijbehorende systemen, analyses, apparatuur en 


In dit artikel vindt u alle thermische olie informatie die u nodig heeft. Zo leest u meer over 

Thermische olie eigenschappen: wat moet u weten?

Zodra het juiste product voor uw toepassing is gekozen, kunt u er zeker van zijn dat het product de installatie een zeer lange levensduur geeft, op voorwaarde dat de installatie onder de juiste omstandigheden werkt. Regelmatige analyse van oliemonsters zal u de huidige conditie van de vloeistof geven. Indien corrigerende maatregelen nodig zijn, zal dit uit de analyse blijken om de levensduur en de veiligheid van de installatie te verlengen. Wilt u meer lezen over de eigenschappen van thermische olie? Lees dan onze blog ‘Thermische olie eigenschappen.’ en kom erachter:

 • Wat het beste medium voor warmteoverdracht is
 • Wat de effecte van koude en hogere temperaturen zijn
 • Waaruit synthetische thermische oliesoorten bestaan
 • Welke producten bij Rodun International BV beschikbaar zijn

Warmteoverdragende olie: wat verstaan we daar precies onder?

Wat bedoelen we precies met warmteoverdragende olie? En welke eisen worden aan thermische vloeistoffen of thermische olie gesteld? Let er ook op dat u onze productpagina kunt bekijken. Er zijn diverse selectiemogelijkheden voor een juiste keuze. 

Warmteoverdragende vloeistoffen: wat houdt dat in?

Op de pagina ‘Warmteoverdragende vloeistoffen’, leert u wat u moet weten over waarom het een breder begrip is dan enkel warmteoverdragende olie. 

Hoe ziet precies het proces warmteoverdracht eruit?

Proces warmte overdracht van hoge kwaliteit is uiterst belangrijk bij nagenoeg alle proces gerelateerde industriële ondernemingen. Dit zijn in de regel bedrijven die vol continue werken en waarbij 365 dagen per jaar een grote tot zeer grote hoeveelheid warmte nodig is om de processen van de benodigde warmte te voorzien. Enkele voorbeelden hiervan treft u op de pagina ‘Proces warmteoverdracht’.

Thermische olie, thermische systemen en de ontwikkeling van een expansietank alles wat u moet weten

Het ontwerp van een expansietank van een thermisch systeem dat in de vloeistoffase werkt is een zeer belangrijke factor voor het succesvol gebruik van dat systeem. Een correct geplaatst en onderhouden expansietank draagt bij aan een verlenging van de levensduur van de olie en lagere onderhoudskosten. Een goed ontworpen expansietank kan veel problemen voorkomen, vooral bij de opstart en het dagelijks gebruik van het systeem. In de volgende discussie gaat u het doel en ontwerp van een expansietank ontdekken. Een gekwalificeerd ingenieursbureau moet u te allen tijde consulteren als een nieuw thermisch systeem of een deel daarvan aan de orde is, temeer daar sommige delen van het systeem kritisch kunnen zijn bij het goed functioneren ervan. Indien gewenst kunnen wij u altijd adviseren en zullen u behulpzaam zijn om uiteindelijk tot een uitstekend ‘engineered systeem’ te komen. Lees ook onze blog ‘Thermische oliesystemen.’ 

Het schoonspoelen van een thermisch systeem

Bij ernstig vervuilde thermische systemen, veelal veroorzaakt door het gebruik van een verkeerde thermische vloeistof is warmteoverdracht-efficiëntie niet meer op het gewenst niveau en kan de veiligheid van zo’n installatie ernstig in geding zijn. Met name instrumentatie leidingen kunnen verstopt raken met alle gevolgen van dien. Lees op de pagina ‘Het schoonspoelen van een thermisch systeem’, meer hierover. 

HTF systemen expansievaten: het doel en wat u moet weten

Zoals hierboven gesteld, een expansietank heeft als hoofddoel in een thermisch systeem de olie de mogelijkheid te geven om uit te zetten, zelfs als die groter kan zijn dan 25% van het het volume, afhankelijk van het type olie en de bedrijfstemperatuur. Omdat de tank meestal op het hoogste punt van het systeem is geïnstalleerd kan deze eveneens functioneren als afventilatiepunt van de laagkokende delen uit de vloeistof en het vocht dat opgebouwd kan worden in de HTF-vloeistof. De hoge plaatsing creëert ook een goede druk aan de inlaatzijde van de pomp met een ononderbroken aanvoer van vloeistof richting het sedundaire circuit.

Lees hierover ook onze pagina ‘HTF Systeem’.

In figuur 1 ziet u een simpele uitvoering van een expansietank vooreen thermisch systeem.

thermische olie informatie 1

Figuur 1: Het principe schema van een expansietank voor een thermisch systeem.

 

Ontwerpparameters voor een expansietank

Er zijn verschillende basis ontwerp parameters voor elke HTF-systeem expansietank die een optimaal voordeel kunnen bieden van de tank, en daarmee kunnen zorgdragen voor een optimale werking.

Wat zijn de afmetingen van de tank?

De afmeting van de tank dient zodanig berekend te worden dat de tank 25% vol is bij de omgevingstemperatuur en 75% vol is bij operationele temperatuur. De afmeting dient een gunstige invloed te hebben op de vloeistofdruk richting zuigzijde pomp gedurende startup en dient u de dampruimte in de tank gedurende normale werking zo gering mogelijk te houden. Vloeistofuitzetting tussen twee temperaturen kan worden uitgerekend door de vloeistofdichtheid bij de lage temperatuur te delen door de vloeistofdichtheid van de hogere temperatuur. 

Dubbele valleidingen en kleppen

De expansietank dient op het hoogste deel van het systeem te worden gepositioneerd, met een dubbel uitgevoerd leidingsysteem, zoals aangegeven in figuur 2. Indien het enige doel van de tank de opvang van de uitzetting zou zijn dan voldoet een enkel leiding systeem, de tank voorziet echter ook in het beste punt voor het afventen van de laagkokers. Om zorg te dragen voor een goed ‘venting’ functie van het expansievat, dan moet maximale systeem stroming mogelijk zijn. De leidingen naar en van de expansietank dienen de volle vloeistof flow aan te kunnen tijdens startup condities. Onder normale werkingsomstandigheden, zijn kleppen A en C open en B, D, E en F dicht. Om vloeistof na de startup toe te laten dient klep D daarvoor gebruikt te worden. De initiële vulling van het systeem dient gedaan te worden door klep E met klep B, C en F te openen. Dit is de meest efficiënte manier om lucht uit het systeem te persen. Het expansievat dient het belangrijkste punt te zijn in het systeem om vocht en laagkokers uit het systeem te verwijderen. Nieuwe systemen bevatten nagenoeg altijd een hoeveelheid vocht dat het systeem binnen dringt tijdens de constructie en atmosferische condensatie. Dit vocht moet verwijderd worden tijdens de startup procedure teneinde cavitatie te voorkomen. Teneinde de expansietank als een ‘vent’ te benutten, moeten de kleppen A, D en E gesloten worden, terwijl klep B, C en F open dienen te staan. De systeemtemperatuur dient langzaam van 150℃ naar 180℃° te worden verhoogd. Zodra u waarneemt dat alle laagkokers zijn uitgekookt, (stoompluim is verdwenen) dan dient klep A geopend te worden en kleppen B en F gesloten. Zodra de hoeveelheden laagkokers toenemen dient deze procedure herhaald te worden; echter in dit geval dient de expansietank de systeemtemperatuur te bereiken voordat klep A wordt geopend.

thermische olie informatie 2

Figuur 2: Stikstofinstallatie op een expansietank.

Instrumentatie

Het is van essentieel belang dat goede instrumentatie in het ontwerp van de expansietank en andere componenten van het HTF-systeem goed geregeld zijn. De expansietank dient te worden uitgerust met zowel maximum als minimum niveau alarm in combinatie met een laag niveau schakelaar die automatisch ketel en pomp uitschakelt in geval van thermische vloeistoflekkage. Drukontlastkleppen dienen aanwezig te zijn in het expansietank ontwerp met de mogelijkheid om teveel vloeistof af te voeren naar een gebied waar personeel daar geen hinder van ondervindt of brand-gevaar zou kunnen opleveren. Een hoge temperatuur kijkglas dient te worden geïnstalleerd als visuele hulp op de niveausensoren.

Stikstofdeken op het expansievat

Alle organische thermische oliesoorten, inclusief onze vloeistoffen, ondergaan oxidatie wanneer ze aan zuurstof, dus lucht, worden blootgesteld. Dit oxidatieproces veroorzaakt een behoorlijke hoeveelheid vaste vuildeeltjes en aanslag in het systeem, waardoor de warmteoverdracht negatief wordt beïnvloed en de pakkingen kan aantasten. De grootte van de vervuiling is afhankelijk van de grootte van de hoeveelheid zuurstof die met de vloeistof in aanraking komt en natuurlijk ook de temperatuur. De gebruikelijke contactbasis met zuurstof is in het expansievat. Een effectieve methode om deze vloeistofoxidatie te voorkomen wordt verkregen door de vloeistof af te dekken met een stikstof deken. Meestal wordt daar stikstof, of CO2, of aardgas voor gebruikt. Figuur 2 geeft een aanbevolen suggestie weer van een zogenaamd ‘Blanketing’ systeem op het expansievat. Het uiteindelijke doel van zo’n gasafdichting is het behouden van een niet reagerende atmosfeer met de thermische vloeistof in de expansietank en voorkomt daarmee dat vocht en lucht kunnen toetreden dat een negatief effect heeft op de levensduur van de thermische olie. Een ononderbroken stroom, meestal stikstof, aan beide kanten van het expansievat, gecontroleerd door drukregelkleppen, is noodzakelijk om de stroming te reguleren. Een overdrukklep is eveneens noodzakelijk om de tank tegen overdruk te beschermen in geval de drukregelkleppen niet zouden werken, bij brand of om andere redenen. De stikstofdruk dient zo laag mogelijk gehouden te worden om het verbruik van stikstof laag te houden. Handhaving van een positieve druk net iets hoger dan de atmosferische druk is voldoende om toetreding van lucht en vocht in de tank te voorkomen. Een handbediende ontluchtingsklep moet ook worden geinstalleerd ten einde de mogelijkheid te bieden om de laag-kokers (lowboilers) van de HTF-vloeistof en eventueel vocht te kunnen afventen, ook wel uitkoken genoemd.

thermische olie informatie condensaat opvang

Figuur 3: Condensaat opvang installatie op een expansietank

Condensaatopvangmethode

 Afdekking van de expansietank met een stikstofdeken is de meest gebruikelijke manier om de vloeistofoxidatie te voorkomen. Is deze methodiek niet mogelijk, dan bestaat er een alternatief, niet zo betrouwbaar, maar gebruik makend van de opvang van het condensaat. Figuur 3 laat een typische condensaat opvangsysteem op een expansietank zien. In het Engels wordt dit een ‘cold seal trap’ genoemd. De tekortkoming aan dit soort systemen is dat de hoeveelheid toegevoerde vloeistof tussen het hoofdsysteem en de condensaattank tijdens het uitkoken moeilijk is te regelen. U dient erop toe te zien dat dit effect wordt geminimaliseerd, door een zeer goed berekende grootte van de condensatietank en de afvoerleiding.

Thermische olie informatie, oude olie, filtratie, vuil en oliemonsters nemen

Heeft u bij ons nieuwe HTF gekocht of bent u een wissel aan het plannen en de denkt u ineens “wat ga ik met m’n oude olie doen”. Nou dat is heel simpel. Dat leest u op de pagina ‘Wat moet ik met mijn oude olie doen?

Filtratie van thermische olie: hoe en waarom?

Indirecte verwarming van processen met organische thermische olie, zoals de therminal heat transfer fluids van Eastman, bieden een hoge mate van betrouwbaarheid. HTF-systemen in het algemeen worden beschouwd als lage onderhoudssystemen. In bepaalde gevallen kan een HTF-systeem vervuild raken met ‘sludge’ deeltjes of andere bronnen van vuil kunnen in het systeem binnendringen. Deze vervuiling kan de oorzaak zijn van operationele problemen. De harde deeltjes kunnen aan de as van circulatiepompen pak-king problemen, kleppen slijtage, verstopping en zelfs aangroei op de warmtewisselaar veroorzaken. Door toepassing van een filter kan in veel gevallen die problemen worden opgelost. Voor ernstig vervuilde systemen wordt een meer intensievere schoonmaak vereist. In sommige gevallen kan de olie extern worden gefilterd. Filtratie kan bijdragen tot het voorkomen van vuil in het systeem bij de opstart.

Waaruit bestaat het vuil?

Het vuil kan bestaan uit een diverse soorten bestaan zoals vuil gecreëerd tijdens de opbouw van het sys-teem, walshuid en reactieproducten van de HTF-olie met oxidatie stoffen, te weten, lucht, zuren en proces lekkages naar de HTF-olie.Andere vormen van vuil zoals roest en metaaloxides zijn geen uitzondering. Sommige minder stabiele HTF-vloeistoffen produceren automatisch onoplosbaar vuil wanneer zij over hun maximum temperatuur limiet komen.

Welke filters zijn nodig?

Voor ‘in’ systeem filtratie kunnen fiberglas gespon-nen filters worden gebruikt die meestal voldoen. Zij moeten dan wel een temperatuur van 350-400°C kunnen weerstaan. Ze hebben een prima vuilopname-vermogen, zijn goedkoop en gemakkelijk af te voeren. Metalen filters zijn in de regel duurder, maar kunnen snel schoongemaakt en hergebruikt worden. Er zijn vele typen fiberglas filterelementen die gebruikt kunnen worden, maar zij dienen evenals het filterhuis de vereiste temperatuur te weerstaan. U dient zelf na te gaan of lokale of nationale voorschriften bestaan voor dit soort producten. In veel gevallen voldoen de O-afdichtingen niet aan de eisen die bij de hoge temperaturen en druk worden vereist. Een HTF-olie lost meestal de gewone afdichtingen op, dus zijn er speciale afdichtingen nodig. Versterkte flexibele grafiet pakkingen voldoen in de regel wel. U kunt natuurlijk ook de Therminol adviseur consulteren. Elk filterhuis en zijn onderdelen dienen te voldoen aan de gestelde eisen van de operationele temperatuur waarbij het filter gebruikt wordt.

Omdat er zoveel verschillende filterfabrikanten zijn is het raadzaam, alvorens te beslissen of uw keuze te maken, u ervan te overtuigen dat uw keuze door de fabrikant onderbouwd wordt met een certificaat of datasheet waarop de temperatuur en druk limieten bevestigd zijn, evenals de bestendigheid tegen thermische olie.

Filterinstallatie en gebruik

Voor hoge temperatuur gebruik; glasfiber gesponnen filters kunnen worden geplaatst daar waar er drukval van 1,4 en 2,8 kg/cm2 is in het systeem. De maximale doorstroming door het filter zou niet meer moeten zijn dan 1% van de hoofdstroomsnelheid en zou niet hoger moeten zijn dan 18 liter/min. bij een filterlengte van 25 cm. Bij de gewenste doorstroming is een initiële drukval van 0.07 tot 0,14 kg/cm2 gewenst. Onder deze omstandigheden zou 1 of meer systeemvolumes HTF-olie het filter moeten passeren. Om overdadige drukval te voorkomen en het filter te helpen dient een drukontlastklep afgesteld te worden op 1,8 tot 2,1 kg/cm2. Indien een mogelijke terugstroom ontstaat over het filter dient een terugslagklep te worden geïnstalleerd om het kapotgaan van het filter te voorkomen. Flexibele en versterkte grafietpakkingen dienen altijd te worden gebruikt. In dit soort systemen is het gebruikelijk om geen flenzen maar leidingen te lassen. Isoleren van het filter dient uitsluitend gedaan te worden met een niet absorberend isolatiemiddel. Het filter dient geplaatst te worden daar waar het gemakkelijk onderhouden kan worden. Gedurende het gebruik dient de drukval en de stroomsnelheid dagelijks gecontroleerd te worden om vast te stellen of het filterelement vervangen dient te worden. Harde vaste deeltjes bouwen een laagje op op het filter welke een glimmend nat oppervlak laten zien.

Het filterelement dient op een milieuvriendelijke manier te worden verwijderd.

Grootte van het filter

Het HTF-vloeistof analyseprogramma bepaald de par-tikelgrootte onoplosbaar vuil boven de 1 micron voor gebruikte oliemonsters. Het onoplosbaar vuilniveau wordt bepaald door laboratorium filtratie door een 1 micron membraam filter, waarbij de vaste deeltjes worden gewassen door aceton of pentaan. De deeltjes groter dan 1 micron zijn verantwoordelijk voor een groot gedeelte van alle problemen in HTF-systemen. De vaste deeltjes meeting wordt uitgedrukt in ppm (parts per million). Aannemende dat de HTF-olie en vuil een dichtheid hebben van 1 gr/ml, 1 mg/100 ml is gelijk aan 10 ppm.

De gebruikelijke filterelementen kunnen 40.000 tot 100.000 mg of vaste deeltje per 25 cm filterlengte opnemen. Terwijl een 1 micron filter gebruikt zou kunnen worden, bestaat er altijd de kans van filter- of opper-vlakteverstopping. Een betere techniek is om aan te beginnen met een grover filter met een grofheid van bijvoorbeeld 50 of 100 micron elementen en lang-zaam naar fijnere elementen over te gaan. De fre-quentie van vervanging van de filterelementen dient te worden uitgebalanceerd met de grootte van het filter-huis dat in relatie dient te staan met de grootte van de totale HTF-systeem inhoud. Het schoonmaken van het filter dient te worden gedaan aan de hand van vuil-gegevens, grootte van de deeltjes, grootte van de filter-elementen enz. Na een totale clean-up van het filter bevelen wij altijd aan permanent een 5 micron ele-ment in het filterhuis op te nemen dat als diagnostisch element fungeert bij elke toekomstige vervuiling.

thermische olie informatie 5

Het testen van thermische olie

Wanneer thermische olie wordt gebruikt binnen de geadviseerde temperatuur limieten kan de olie jaren mee. Om zorg te dragen voor een jarenlange levensduur van de thermische olie bieden wij via Eastman Chemical een olie testservice. Deze service helpt het opsporen van systeemfouten, olievervuiling, vocht, oxidatie en andere oorzaken die het thermisch systeem nadelig kunnen beïnvloeden.

Waaruit bestaat ons analyseprogramma?

Het testen begint wanneer een oliemonster van een in gebruik genomen systeem wordt ingestuurd voor analyse. Veruit de meeste monsters vereisen een routine-analyse. In andere gevallen worden uitgebreide analyses gemaakt om de oorzaak te zoeken van problemen in het systeem. De olie kan onderzocht worden op het zuurgetal, vocht, onoplosbaar vuil, viscositeit, high- en low-boilers en andere factoren die het systeem kunnen beïnvloeden. Zodra de analyse is uitgevoerd zullen aanbevelingen worden gedaan om het systeem rendement te verhogen en om de levensduur van de olie te verlengen. Dit alles wordt vastgelegd in een rapport. Onze kennis van de producten in vergelijking met de olie monsteranalyse en de gestelde limieten geven indicaties voor mogelijke correctiemaatregelen om verdere problemen te voorkomen.

Hoeveel keer moet een thermisch systeem worden gecontroleerd? 

Bij nieuw in gebruik genomen systemen, systemen die zijn schoongemaakt of waar andere olie aan toegevoegd is moet er geanalyseerd worden. Daarnaast dient elk systeem dat continu tegen de maximale temperatuur-limieten van de olie werkt eens per jaar geanalyseerd te worden. Eén keer per drie jaar is voldoende indien de olie 30 tot 40°C onder zijn maximale temperatuur-limiet wordt gebruikt in het thermisch systeem. In geval van een probleem kan de analyse direct een indicatie geven van de oorzaak en grootte van het probleem evenals van de urgentie van noodzakelijke correcties.

Hoe kan ik een analyse aanvragen? 

Aanvragen voor een chemische olie-analyse kan per telefoon, +31(0)6 10 27 52 11 of via [email protected]  Op verzoek sturen wij u één of meerdere monsterflesjes aan u op. U dient het in het kartonnen kokertje aanwezige formulier volledig in te vullen en met het oliemonster mee te sturen naar het aangegeven adres.

Hoe neem ik een representatief oliemonster?

 1. Alleen de door ons toegestuurde sets monsterflesjes mogen worden gebruikt. Andere monsters worden niet geanalyseerd. De set bevat een aluminium flesje en een formulier.
 2. Voor analyse is een vol flesje nodig. Neem olie uit het circulatiedeel van het systeem, neem zo mogelijk een koud monster. Indien als monster hete olie uit het systeem wordt onttrokken, dit goed afgesloten laten afkoelen, daarna in het aluminium flesje gieten en direct afsluiten.
 3. Een heet monster trekken kan levensgevaarlijk zijn en dient uitsluitend door gecertificeerde mensen, uitgerust met de daarvoor geschikte beschermende kleding en gereedschappen, te worden uitgevoerd. Als u die mensen niet heeft kunnen wij een heet monster voor u nemen.
 4. Zorg ervoor dat het oliemonster goed wordt afgesloten en controleer of het flesje niet lekt. Plaats het flesje in de kartonnen container en voeg het ingevulde formulier toe. Doe het geheel in een lucht-kussenenvelop, voorzien van het onderstaande adres en verstuur het geheel per koerier of gewoon per post.

Stuur het oliemonster naar:

 • Rodun International BV
 • Productieweg 8
 • 3481 MH Harmelen 
 • Nederland 

Hoe snel kunt u de analyse verwachten? 

Onder normale omstandigheden ontvangt u binnen twee à drie weken de resultaten, eventueel met een advies voor correctieve maatregelen. In geval van een spoedeisende analyse kan dit binnen 48 uur gebeuren.

Wat betekenen de testresultaten eigenlijk? 

Onze ervaring met in gebruik zijnde olie-analyses stelt ons in staat de olie-eigenschap limieten vast te stellen. Als alle testresultaten binnen de range ‘normaal’ vallen, dan is de olie in een goede conditie en gerapporteerd systeemproblemen zijn dan veelal ontwerp-of gebruiksproblemen. Als één of meer van de eigenschappen onder een ‘waarschuwing’ vallen, dienen de nodige correctieve maatregelen te worden uitgevoerd om een verdere verandering van de olie of het systeem te minimaliseren. Ernstige afwijkingen dienen nader onderzocht te worden met stringentere correctieve maatregelen of vervanging van de olie om een acceptabele werking van het systeem te waarborgen.

Ofschoon de analyse problemen blootlegt en correctieve maatregelen adviseert, kan de klant zelf beslissen welke maatregelen hij nodig vindt en wil uitvoeren.

Viscositeit: Veranderingen in viscositeit geven vervuiling, thermische spanning en/ of oxidatie aan. De viscositeit is gerelateerd aan het moleculairgewicht van de olie componenten. In de regel zijn contaminatie van vreemde stoffen in de thermische olie, thermische spanning en oxidatie de oorzaken van een verhoging of verlaging van de viscositeit van de olie. De werking van het systeem kan nadelig worden beïnvloed door afwijkingen van de viscositeit. Als de viscositeit erg hoog is kunnen opstart-problemen ontstaan, resulterend in het uitslaan van de brander. Warmteoverdracht – eigenschappen kunnen ook reduceren. Bij lage viscositeit kunnen de laagkokende componenten van de olie cavitatie van de pomp(en) veroorzaken, met een geringere flow als gevolg.

Om de laagkokende componenten te verwijderen dient de olie via het expansievat gestuurd te worden om deze af te ventileren.

Een hoge viscositeit verlangt veelal vervanging van de olie, echter correcties kunnen ook bereikt worden met gedeeltelijke vervanging. In alle gevallen dient de oorzaak van de viscositeit waardenverandering onderzocht te worden. Niet goed functionerende onderdelen of verkeerde olie kunnen thermische vermindering en oxidatie veroorzaken. Herstel en een betere olie kunnen de situatie verbeteren.

Zuurgetal: Over het algemeen geeft een hoog zuurgetal contaminatie aan van stoffen die niet in de thermische olie thuis horen. Een hoog zuurgetal kan ook ontstaan door de afwezigheid van ‘stikstof blanketing’ op het expansievat. Als het zuurgehalte te hoog wordt ontstaat corrosie en kunnen problemen ontstaan. Corrosieve materialen vormen drab en aanslag dat de warmteoverdracht negatief beïnvloedt. Een ernstige oxidatie situatie vereist veelal vervanging van de olie.

Vocht: Vocht in het systeem geeft meestal aan dat er een lekkage is aan de proceskant of vocht anderzijds in het systeem heeft kunnen komen. Nieuwe systemen, gespoeld met water of open kleppen van tanks enzovoort kunnen vocht in het systeem veroorzaken. Roestvorming, hoge systeemdruk, pompcavitatie en ‘vapor lock’ zijn meestal een aanwijzing van te veel vocht in het systeem. Als hete olie in contact komt met een ophoping van water kan een stoomexplosie ontstaan met alle gevolgen van dien. Uitzonderlijk voorzichtig opstarten van het systeem met goede circulatie van het hele systeem is noodzakelijk tot boven het kookpunt van water. De opwarmende olie dient via de expansietank te lopen alwaar het vocht uitgekookt kan worden. Bij een zeer grote hoeveelheid water dient de olie uit het systeem verwijderd te worden voor een extern droogproces. Lekkende systeemdelen dienen altijd tijdig te worden hersteld en nieuwe olie dient te voorkomen dat water het systeem kan binnendringen.

Opmerking: Indien vaten in de buitenlucht zijn opgeslagen, zorg er dan voor dat ze goed beschermd zijn tegen de invloed van regen.

Onoplosbaar vuil: De aanwezigheid van onoplosbaar vuil geeft in de regel aan dat de thermische belasting van het systeem te hoog is door corrosieproducten en hoge oxidatie. Dit veroorzaakt aanslag op het warmteoverdracht oppervlak, verstoppingen en slijtage aan mechanische afdichtingen en kleppen. Als dit voorkomt kan een bypass filter vaak een oplossing zijn. Als de hoeveelheden vuil extreem hoog zijn dient overwogen te worden de vloeistof extern te laten filteren en het systeem grondig te reinigen. Therminol-FF heeft bewezen zeer effectief te zijn bij het verwijderen van aanslag producten van synthetische en minerale thermische olie systemen. Bij minder vervuiling kan wellicht met een goed filter met een fijnheid tussen de 10 en 25 micron volstaan.

LAAG- EN HOOGKOKENDE COMPONENTEN Laag- en hoog kokende materialen worden gemeten door een gaschromatografische analyse en toont in het algemeen vervuiling, oxidatie en thermische spanning van de olie aan. Dit kan pompcavitatie, een slechte circulatie en vermindering van warmteoverdracht veroorzaken. Dit kan resulteren in aanslag op de warmteoverdracht oppervlakken en onoplosbaar vuil.

Om dit te corrigeren dienen de laagkokers te worden af geventileerd en de abnormale thermische spanning te worden gecorrigeerd.

Extreme hoeveelheden laag- en/ of hoog kokers dienen extern te worden verwijderd of de olie dient vervangen te worden.

Kan ik de olie in mijn eigen laboratorium testen? 

De testprocedures van Rodun zijn gebaseerd op standaard ASTM en/ of DIN-methodes, voor onderzoek op minerale en synthetische chemische vloeistoffen. Speciale analytische tests zijn niet direct noodzakelijk voor een snelle optische conclusie van de conditie van de olie. Vocht veroorzaakt een troebele vloeistof of afscheiding tussen vocht en olie.

De viscositeit van nieuwe en gebruikte olie dient nagenoeg gelijk te zijn. De kleur van gebruikte olie is meestal donkerbruin. Veel vuil laat zich meestal op de bodem van een laboratoriumbuisje zien.

In het algemeen kan gesteld worden dat voor een juiste evaluatie van de olie goed laboratoriumonderzoek noodzakelijk is.thermische olie informatie testresultaten

MSDS Sheets Rodun International

Wilt u onze MSDS sheets downloaden? Op deze overzichtpagina treft u alle MSDS sheets van Rodun International. U kunt de gegevens direct opvragen in PDF Formaat. 

Over Rodun International 

Thermische olie is de specialiteit van ons bedrijf. Voor advies, chemische analyses, levering van alle synthetische thermische vloeistoffen, thermische installaties, en systemen, vindt u in Rodun International BV de juiste partner. Lees ook meer over ons op onze ‘over Rodun International’ pagina. Volg ons daarnaast ook op Linkedin om altijd op de hoogte te blijven. 

Contact met Rodun International

Voor advies, chemische analyses, levering van alle synthetische thermische vloeistoffen, thermische installaties, en systemen bent u bij Rodun International BV aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor meer informatie of vrijblijvend advies.